Masoština

Někty nestačí být jen otrokyně a je třeba být méně. Je třeba být jen masem.

Maso jako takové nemluví, ale s takovým masem není moc velká zábava. Proto existuje masoština – mutace češtiny pro použití masem. V tomto jazyku neexistují souvětí. Neexistuje v něm ani oslovování. Dokonce nezná ani skloňování a časování. Přesto má jako každý spisovný jazyk svá pravidla. Ta se projevují hlavně v tvoření vět. První slovo ve větě označuje identifikaci mluvčího, tedy vždy zní “maso”. Jako druhé slovo se vždy vyskytuje sloveso. Pozor, jak již bylo řečeno, tento jazyk nezná časování. Třetí slovo libovolného slovního druhu je pak použito v případě nutnosti upřesnit myšlenku. Nikdy však věta není delší. V případě potřeby sdělit složitější myšlenku je třeba použít novou větu.